Uddannelsesplan for studerende

Vuggestuen rummer børn i alderen 6 mdr. til 3 år (pt 9 mdr. til 2 år og 10 mdr.) med fuld aldersintegration på stuerne og 12 børn på hver stue. Dette stiller krav om differentiering i tilrettelæggelse og gennemførelse af pædagogiske aktiviteter.

Igennem vejledning og dialog gøres den studerende bekendt med børnegruppens ressourcer og problemstillinger med henblik på at inkludere samtlige gruppens børn i pædagogiske aktiviteter og socialt samspil.

Den studerende forventes at være en aktiv del af vuggestuens hverdag, herunder planlægning, afvikling og evaluering af pædagogiske aktiviteter og hverdagens gøremål af såvel praktisk som faglig karakter. Ligeledes forventes den studerende at deltage aktivt i personale- og stuemøder med nysgerrighed og interesse.
Den studerendes portfolioopgaver inddrages aktivt i tilrettelæggelsen af hverdagen med relevant støtte fra praktikvejlederen og det øvrige personale i forhold til den studerendes niveau og evt. erfaring.

Den studerende anvender observation som metode samt SMITTE-modellen ved evaluering af egne og andres aktiviteter. I vejledningssituationen reflekteres over egen og andres praksis og relevant teori og faglitteratur inddrages efter behov og den studerendes teoretiske niveau